Közérdekű adatigénylés

Jogszabályi háttér

Közérdekű, továbbá a közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatos jogszabályi háttér az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28-31. §.

Igény benyújtása

A közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban (telefonon), írásban (postai úton vagy faxon) vagy elektronikus úton (e-mailen) bárki igényt nyújthat be. A szóbeli igényről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni az NSZKK főigazgatójának, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő megválaszolásáról.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Hatáskör és illetékesség megállapítása

Amennyiben az igényelt adat kezelője nem az NSZKK, és az adatot ténylegesen kezelő szerv megállapítható, úgy az adatigénylést haladéktalanul továbbítani kell a közérdekű adatot kezelő szervnek, és az áttételről egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt. Amennyiben a megkeresett szerv az adatkezelő szerv ismeretének hiányában a megkeresés áttételére nem tud intézkedni, úgy az adatigénylőt erről kell tájékoztatni.

Határidő

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Igénylés teljesítése, másolatkészítés feltételei

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az NSZKK aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az NSZKK a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg.
Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

Korlátozások, továbbá az igényelt adatok kiadásának megtagadása

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni olyan módon, hogy annak tartalmára megalapozott következtetést ne lehessen levonni.
A közérdekű adat nyilvánosságának korlátozására a következő esetekben és feltételekkel van lehetőség:
a) az adatot az arra jogosult személy a minősítéshez szükséges anyagi és eljárási szabályoknak megfelelően minősítette;
b) törvény a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot - az adatfajták meghatározásával - honvédelmi, nemzetbiztonsági érdekből, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, környezet- vagy természetvédelmi, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozza;
c) a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezéstől számított tíz évig nem nyilvános adat;
d) a közérdekű adat megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.
A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Ha erre való hivatkozással az adatigénylés elutasításra kerül, az adatigénylő az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

Jogorvoslati lehetőségek

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az NSZKK-nak kell bizonyítania.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv, az NSZKK ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH vizsgálatának kezdeményezése érdekében a NAIH-nál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a NAIH az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.
A bíróság soron kívül jár el.
Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az NSZKK-t a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy az NSZKK-t a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.


Kapcsolat

közérdekű adatok megismerésére  irányuló igények tekintetében az alábbi szervezeti elem, illetve ügyintéző jár el:

NSZKK Hivatal
dr. Peitler Péter hivatalvezető
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 5.
Postacím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Városi telefon: (06 1) 477-2194
BM telefon: 18-595
Városi fax: (06 1) 477-2191
BM fax: 18-291
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK
Hivatali Kapu KRID: 105147968  
Hivatali alkapu: NSZKK

(érvényes: 2022. szeptember 1-jétől)


A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

  • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet II. 13.
    • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
  • Frissítés rendje: negyedévente
  • Megőrzés: előző állapot törlendő
  • Archív adatok elérése: a közzétételi egység tartalmának archiválása nem szükséges

A közzétett adatok utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2024.02.09.