Közérdekű adatok

Az  NSZKK, illetve jogelőd szerveinek  közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az NSZKK jogelőd szervei és megszűnésük időpontja:

  • Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) - megszűnés ideje: 2016. december 31.
  • Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) - megszűnés ideje: 2016. december 31.
  • BM / IRM Központi Gazdasági Főigazgatóság (BM KGF) - megszűnés ideje: 2009. december 31.
  • BM Központi Kórház és Intézményei (BM KKI) - megszűnés ideje: 2007. június 30.
  • BM üdülők - megszűnés ideje: 2009. december 31.

I. Szervezeti és személyzeti adatok 

1. Az NSZKK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

2. Az NSZKK ügyfélszolgálatának elérhetőségei

3. Az NSZKK szervezeti felépítése

4. Az NSZKK szervezeti elemeinek feladatai

5. Az NSZKK szervezeti elemeinek vezetői és elérhetőségi adatai

6. Az NSZKK illetékes ügyfélkapcsolati vezetője és az ügyfélfogadási rend

7. Az NSZKK irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alá tartozó más közfeladatot ellátó szervek

8. Az NSZKK többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

9. Az NSZKK által alapított közalapítványok

10. Az NSZKK által alapított költségvetési szervek

11. Az NSZKK által alapított lapok

12. Az NSZKK felettes, illetve felügyeleti szervei


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az NSZKK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök

2. Az NSZKK Szervezeti és Működési Szabályzata

3. Az NSZKK szervezeti elemeinek ügyrendjei

4. Az NSZKK adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

5. Az NSZKK feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

6. Az NSZKK hatósági ügyei

7. Az NSZKK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

8. Az NSZKK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások adatai

9. Az NSZKK nyilvános kiadványai

10. Az NSZKK hirdetményei, közleményei

11. Az NSZKK által kiírt pályázatok

12. Az NSZKK-nál végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. Az NSZKK közérdekű adatainak megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti elem megnevezése, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14. Az NSZKK tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

15. Az NSZKK közérdekű adataival kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Az NSZKK közérdekű adatainak felhasználásával, hasznosításával, újrahasznosításával kapcsolatos adatok

17. Az NSZKK különös és egyedi közzétételi listája


III. Gazdálkodási adatok

1. Az NSZKK éves költségvetései és éves költségvetési beszámolói

2. Az NSZKK-nál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3. Az NSZKK által nyújtott költségvetési támogatások adatai

4. Az NSZKK ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatai

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

6. Az NSZKK által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések adatai

7. Az NSZKK Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztéseinek adatai

8. Az NSZKK közbeszerzési tevékenységével kapcsolatos adatok