Szervezet és tevékenység

Szervezet és tevékenység

Az NSZKK létrehozása

Az NSZKK  2017. január 1-jén  két szakértői intézmény – a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet és az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadásával jött létre, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.


Az NSZKK jogállása

Az NSZKK:

 • a Kormány által alapított központi költségvetési szerv;
 •  igazságügyi szakértői intézmény ;
 • az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 1. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó egyéb igazságügyi szerv.

Az NSZKK irányítása

Az NSZKK-t – az Iasz-ban és a Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel – a belügyminiszter irányítja.

A belügyminiszter:

 • a főigazgató kinevezésének és felmentésének jogát az igazságügyért felelős miniszter javaslatának figyelembevételével gyakorolja;
 • az NSZKK szervezeti és működési szabályzatát az igazságügyi miniszter egyetértésével hagyja jóvá;
 • az NSZKK igazságügyi szakágának törvényességi ellenőrzését az igazságügyi miniszterrel bevonásával gyakorolja;
 • az NSZKK bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodásának rendszeres figyelemmel kísérését, a költségvetés tervezését az országos rendőrfőkapitány közreműködésével látja el.

Az országos rendőrfőkapitány gyakorolja az NSZKK irányításával összefüggő egyes jogköröket. 

Az országos rendőrfőkapitány jogkörei:

 • az igazságügyi miniszter véleményének kikérésével az NSZKK gazdasági vezetőjének kinevezése, felmentése;
 • az igazságügyi szakág tekintetében az igazságügyi miniszter bevonásával - egyébként önállóan - az NSZKK tevékenységének szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése;
 • jogszabályban meghatározott esetekben az NSZKK döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása;
 • egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésre vagy mulasztás pótlásra;
 • az igazságügyi szakág tekintetében az igazságügyi miniszter bevonásával - egyébként önállóan - jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés;
 • az NSZKK főigazgatójával kapcsolatos – más vezető hatáskörébe nem tartozó – munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Az NSZKK vezetése és humánerőforrása

Az NSZKK-t főigazgató vezeti, tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik.

Az NSZKK  660 fő alkalmazottat foglalkoztat , amely létszámból 2023. december 31-én:

 • 247 fő igazságügyi szakértő;
 • 24 fő szakértőjelölt.

A dolgozók az Iasz. szerinti igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban látják el feladataikat.
Az általános munkáltatói jogköröket az NSZKK alkalmazottai felett a főigazgató gyakorolja.


Az NSZKK tevékenysége

 Igazságügyi szakértői feladatok 

Az NSZKK alaptevékenységként – mint igazságügyi szakértői intézmény - igazságügyi szakértői tevékenységet lát el, valamint teljesíti az ahhoz kapcsolódó igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási feladatokat.

Az NSZKK az alapító okirata szerint az alábbi szakértői tevékenységet látja el:

 • daktiloszkópiai szakértői tevékenység;
 • fizikai és kémiai szakértői tevékenység;
 • genetikai szakértői tevékenység;
 • kriminalisztikai szakértői tevékenység (nyom, fegyver, írás, okmány);
 • forenzikus geológiai szakértői tevékenység;
 • forenzikus botanikai szakértői tevékenység;
 • toxikológiai szakértői tevékenység;
 • kábítószer-vizsgálat szakértői tevékenység;
 • véralkohol-vizsgálat szakértői tevékenység;
 • tűzveszélyes folyadékok, ásványolaj származékok, bűnjelről származó tűzveszélyes és ásványolaj-származék maradványok, égésmaradványok laboratóriumi vizsgálata;
 • orvosszakértői tevékenység;
 • klinikai pszichológusi szakértői tevékenység;
 • pszichiátriai szakértői tevékenység;
 • adó-és könyvszakértői tevékenység;
 • közlekedési szakértői tevékenység;
 • építési szakértői tevékenység;
 • informatikai szakértői tevékenység.

 Az NSZKK továbbá 

 • a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok szakértői nyilvántartó szerve - ideértve az eliminációs nyilvántartás kezelését is -, valamint a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv, továbbá a vétlen nyomszennyezés kizárása érdekében mintavétellel érintett személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv;
 • a körözési nyilvántartási rendszer szakértői nyilvántartó szerve, valamint az eltűnés miatt körözött személyek, az eltűnés miatt körözött személyek vér szerinti hozzátartozóinak, valamint az ismeretlen holttest vagy holttestrész DNS-profiljának meghatározására jogosult szerv;
 • teljesíti a nemzetközi kötelezettségből eredő adattovábbítási kötelezettségét, részt vesz a szakértői tevékenységgel és a szakértői nyilvántartással kapcsolatban az európai uniós tagságból eredő feladatok végrehajtásában;
 • szaktanácsadóként arcképelemző tevékenységet lát el, valamint halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenységet végez;
 • biztosítja a bírák pályaalkalmassági vizsgálatához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 • a rendelkezésére álló kapacitás kihasználását célzó alkalmazott kutatást folytat a hatás- és kompetenciakörébe tartozó szakterületeken;
 • felkérés alapján részt vesz a szakmai, illetve a kriminalisztikai képzések, továbbképzések megtartásában;
 • részt vesz a bűnügyi technikai tevékenység tudományos megalapozásában.

Az NSZKK szervezete és területi elhelyezkedése

Az NSZKK az igazságügyi szakértői tevékenységét:

 Irányítás-szakirányítás 

 • A központi szakértői intézetek vezetői szakirányítást gyakorolnak a területi intézetek szakértői felett.
 • Az NSZKK regionális kábítószer vizsgáló hálózata (Budapest, Debrecen, Győr, Pécs, Szeged és Veszprém) az NSZKK Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet irányításával működik, a laboratóriumok elhelyezése elkülönül az adott megyében működő NSZKK területi intézetétől.
 • Az NSZKK 2 területi intézetének külön kirendeltsége is van, amelynek irányítását az adott területi intézet vezetője látja el.
 • Az NSZKK néhány szakértője a területi intézetektől eltérő városokban, különálló elhelyezéssel látják el feladataikat, irányításukat a központi intézetek látják el.Az NSZKK tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok

 • a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet;
 • az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény;
 • a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet;
 • az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet;
 • az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény;
 • az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 9/2006. (II. 27.) IM rendelet;
 • a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény;
 • a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény;
 • az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény;
 • a bírói pályaalkalmassági vizsgálatról szóló 6/2020. (V. 25.) IM rendelet.